Zhajiang Mian

Zhajiang Mian

Ground pork, yellow onion, fermented black bean paste, wheat noodle.

    $13.99